Contact Us

Naishar Shah - Marketing,
Vice Chairperson
+91 98191 23074
naishar.shah@mithibaikshitij.com
Rishabh Jain - Public Relations,
Vice Chairperson
+91 96193 07876
rishabh.jain@mithibaikshitij.com
Nishit Desai - College Relations,
Co-Ordinator
+91 80801 01969
nishit.desai@mithibaikshitij.com